Košík
Poslední vložené zboží:

Reklamační řád

 

1. Úvodní ustanovení

-  Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „lhůta k uplatnění“) uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

-  „Prodávajícím“ se rozumí internetový obchod ptmobil.cz, společnosti PT-MOBIL s.r.o, Fibichova 811, 53701 Chrudim, IČ: 27548821, DIČ: CZ27548821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 25492.

-  „Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

-  Požádá-li o to kupující, prodávající písemně potvrdí (dále jen „potvrzení“), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Prodávající v potvrzení uvede i firmu, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující firmu, sídlo a identifikační údaj (dále jen „doklad“).

- „Reklamací“ se rozumí  oznámení zjištění vady, bez zbytečného odkladu, kterou zjistí kupující, písemně na adresu PT-MOBIL s.r.o., Fibichova 811, 537 01 Chrudim, e-mailem na adresu ptmobil@ptmobil.cz nebo telefonicky na číslo 777 205 581 nebo jinou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího, zboží a popis vady.

2. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců.

- Lhůta k uplatnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

- Do délky lhůty k uplatnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít.

- Zákonem stanovéná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.

3. Nároky z odpovědnosti za vady

- Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

- Kupující má zejména právo:
  - i na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
  - na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci.
  - na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
  - na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci.
  - na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.

- Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

4. Rozsah odpovědnosti za vadu

- Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění.

-  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:
  - pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu.
  - pokud si kupující vadu sám způsobil.
  - pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění.
  - při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích.
  - při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím.
  - při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud nimi výrobce výrobek opatřil.
  - při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce.
  - při poškození zboží živelnou událostí.


5. Způsob uplatnění reklamace

Z důvodu urychlení vyřízení reklamace doporučujeme vyplnit tento online reklamační protokol.

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek reklamovat buď:

a) osobně v provozovně prodávajícího:
  • PT-MOBIL s.r.o., Fibichova 811, 537 01 Chrudim
b) poštou:
na adrese:
  • PT-MOBIL s.r.o., Fibichova 811, 537 01 Chrudim

- Reklamace internetového obchodu ptmobil.cz vyřizujeme na telefonu 777 205 581, e-mailové adrese ptmobil@ptmobil.cz nebo na adrese PT-MOBIL s.r.o., Fibichova 811, 537 01 Chrudim.

- Reklamované zboží je nutné doručit na adresu PT-MOBIL s.r.o., Fibichova 811, 537 01 Chrudim. Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží. 

- Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávající, a to především dokladem, a je-li to z povahy věci nutné, také potvrzením.

- Je-li to z povahy věci potřebné, kupující zboží zašle v úplném stavu, a to včetně přiloženého návodu, kabelů a ostatního příslušenství.

- Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

- Po přijetí zboží k reklamaci bude kupující informován o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení.

- Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace.

- Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu (777 205 581, ptmobil@ptmobil.cz).

- O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

Seznam servisních středisek:

  • BRITEX-CZ s.r.o. Milady Horákové 125, Kladno, 272 01, tel.: +420 312242416-9
    záruční opravy značek: Nokia, Samsung, LG, Sharp, Panasonic, Huawei (datové karty nové generace UMTS), Axesstel, iPhone 3G new (pouze Vodafone) a ZTE
  • Arvato services, k.s. (pobočka Stochov)
    Osvobození 535, 273 03 Stochov, tel.: +420 312 560 111
    záruční opravy značek: Nokia, Sony Ericsson

6. Převzetí zboží

- Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.

-  Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo 777 205 581, e-mailem na adresu ptmobil@ptmobil.cz nebo písemně na adresu PT-MOBIL s.r.o., Fibichova 811, 537 01 Chrudim.

7. Vystavení písemného potvrzení


- Nebylo-li ze strany prodávající již učiněno, vydá potvrzení kupujícímu dle čl. 1.4.

-  Je-li u výrobku přiložen originální formulář pro potvrzení vydaný výrobcem, kupující ho vyplní včetně výrobního čísla a data převzetí a odešle spolu s reklamovaným zbožím

- Kupující bere na vědomí, že někteří výrobci nevydávají vzorový formulář k potvrzení a k uplatnění reklamace stačí daňový  doklad. Tento je vždy přiložen k zakoupenému zboží.

 

Tento reklamační řád nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014.

 

 

 

Nenašli jste Vámi požadované zboží, potřebujete radu, či máte nějaký dotaz, kontaktujte nás.
777 205 581
777 205 571
ptmobil@ptmobil.cz
ICQ: 196 365 368
Facebook
Staňte se našimi fanoušky
a získejte slevový kupón.
Hodnocení zákazníků